top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Các Luật sư của chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý khác nhau trong lĩnh vụ cụ thể này, bao gồm:

  • Cấp vốn các dự án kinh doanh bất động sản.

  • Soạn thảo và đàm phán các giao dịch tài chính. 

  • Hỗ trợ pháp lý các thỏa thuận vay và thu xếp vốn

  • Các văn bản, tài liệu bảo đảm vay vốn.

  • Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản, tài liệu trong lĩnh vực tài chính. 

  • Các hợp đồng tín dụng cá nhân và cấp vốn doanh nghiệp. 

bottom of page